Glossari

En aquest glossari s’expliquen certs termes que es considera d’interès conèixer per entendre el funcionament de l’escola:

 • AFA: Associació de Famílies d’Alumnes de l’escola de les aigües de Barcelona. En aquest enllaç s’explica en més detall què és.
 • CLAUSTRE DE MESTRES: és l’òrgan propi de participació dels mestres en la gestió i la planificació educatives del centre. En aquest apartat de la web de l’escola s’explica en més detall.
 • COMISSIONS: Cadascun dels grups de treball de l’AFA. En aquest enllaç s’expliquen comissions formen l’AFA escola de les Aigües i com contactar-hi. En pot formar part qualsevol membre de l’AFA.
 • CONSELL ESCOLAR DE L’ESCOLA: És l’òrgan col·legiat de participació de la comunitat escolar en el govern del centre. És la màxima autoritat del centre i, al mateix temps, un organisme de participació democràtica en la gestió i presa de decisions. Hi ha representats tots els col·lectius que intervenen en la comunitat educativa: directora, professorat,  personal d’administració i serveis, 4 representants de les famílies (escollits per procés electoral entre les pròpies famílies), 1 representant de l’AFA,…. En aquest apartat de la web de l’escola s’explica en més detall.
 • EQUIP DIRECTIU:  El conformen la Directora, la cap d’estudis i la secretària del centre.
 • ENGLISH DAY: És una festa on es realitzen activitats en anglès de tot tipus (lúdiques, esportives, científiques, literàries,…) en els diferents espais de l’escola organitzada per la comissió de mestres d’anglès de l’escola i de mares i pares que hi participen voluntàriament.
 • PAE  Personal d’Atenció Educativa i suport a la docència: Està format per una TEI i dues monitores (vetlladores).
 • PAS – Personal d’Administració i Serveis de l’escola: Està format per una conserge i una administrativa.
 • PdD -Projetece de Direcció:  Ordena el desplegament i l’aplicació del projecte educatiu per al període del mandat de la direcció, ha de concretar l’estructura organitzativa i incloure uns indicadors, derivats dels que s’estableixen en el
  projecte educatiu de centre, que han de servir per avaluar l’exercici de la direcció. Es pot consultar en aquest apartat de la web de l’escola.
 • PEC – Projecte Educatiu del Centre: És la base per dur a terme la gestió organitzativa i pedagògica de la nostra escola i té un caràcter viu i modificable en funció de les necessitats que es puguin presentar.  Recull la identitat del centre, n’explicita els objectius, n’orienta l’activitat i hi dona sentit amb la finalitat que els alumnes assoleixin les competències bàsiques i el màxim aprofitament educatiu. Incorpora el caràcter propi del centre, els mecanismes d’avaluació i els indicadors de progrés.  Es pot consultar en aquest apartat de la web de l’escola.
 • PGA – Programació General Anual: Recull la concreció de les prioritats, de les activitats i del funcionament del centre pel curs escolar, i dels diferents àmbits de l’autonomia organitzativa, pedagògica i de gestió de recursos de l’escola, d’acord amb el projecte educatiu i el projecte de direcció vigent.
 • PLA D’ORGANITZACIÓ DE CENTRE: És un document que forma part del PGA on s’expliquen les qüestions pràctiques d’organització del curs. Es pot consultar en aquest apartat de la web de l’escola.

Si voleu proposar la incorporació d’altres termes o modificar algunes de les explicacions, escriviu a comunicacio.afaaigues@gmail.com.