Eleccions parcials al Consell Escolar

Benvolgudes famílies,

Us informem que amb la publicació de la resolució ENS/2172/2016, de 13 de setembre, (DOGC 28.09.16) per la qual s’estableix el calendari del procés electoral per renovar els membres dels consells escolars dels centres públics i privats sostinguts amb fons públics, s’ha iniciat el procés bianual de renovació dels consells escolars.

El Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia de centres educatius, estableix que cada centre determina la composició i el reglament del consell escolar en les seves normes d’organització i funcionament, d’acord amb el projecte educatiu i respectant la legislació vigent.

El Consell Escolar és la màxima autoritat del centre i al mateix temps un organisme de participació democràtica en la gestió i presa de decisions. Al Consell Escolar s’hi troben representats tots els estaments de la comunitat educativa (professors, pares i mares, personal no docent, representant ajuntament), que escullen els seus representants en un procés electoral que se celebra cada dos anys.

Presideix el Consell Escolar la directora del centre i aixeca acta de les seves decisions la secretària.

Tot el procés electoral, fins a la constitució del nou Consell, s’ha de desenvolupar entre el 7 de novembre i el 22 de desembre. Cada mare, pare o tutors d’alumnes té dret a vot i a ser candidat elegible. És necessari constar en el cens que hi ha exposat al tauler d’anuncis i fer arribar , si és el cas, possibles reclamacions , a fi de constar en el cens definitiu.

Què és el Consell Escolar ?

El Consell és l’òrgan col·legiat de govern del centre docent amb representació dels diferents sectors que formen la comunitat educativa. D’ entre les diverses funcions que té el consell, hi ha la d’avaluar la programació general anual del centre i avaluar projectes, activitats i pressupostos de funcionament general d’escola.

La composició del Consell escolar de l’escola Jovellanos és:

 • La directora de l’escola que n’és la presidenta.
 • La cap d’estudis.
 • La secretària de l’equip directiu.
 • Un representant de l’administració municipal.
 • Un representant del personal d’administració i serveis. (PAS)
 • 4 pares, mares o tutors d’alumnes escollits entre el sector de pares i mares.
 • 5 mestres escollits pel claustre
 • Un representant assignat per l’AMPA

Així doncs, s’hauran d’escollir a dos pares/mares que siguin representants de totes les famílies dins d’aquest òrgan de l’escola.

Des de la direcció de l’escola Jovellanos iniciem la convocatòria de tot aquest procés, que es durà a terme en el següent calendari:

 • 7 de novembre: inici del procés.
 • 15 de novembre, publicació del cens electoral del sector pares.
 • Entre el 15 i el 18 de novembre, possibles reclamacions a les inscripcions del cens.
 • Fins el 24 de novembre, presentació de les candidatures, per escrit, a direcció.
 • A partir del 25 de novembre, publicació de les candidatures.
 • Votacions del sector pares: 29 de novembre, de 09:00h a 10:00h i de 16:00h i fins a les 17:30h, al despatx de direcció.
 • Votacions del sector professors: 29 de novembre, a les 12:30h.

La resta d’informació, la trobareu al taulell d’anuncis.

Esperem que us animeu a participar!