SOCIALITZACIÓ

La socialització era un projecte que es va portar a terme a l’escola per tal que els llibres de text i altres materials de suport que s’usaven com a complements en l’educació dels alumnes no fossin propietat d’un alumne en concret, si no que fossin compartits.

A principi del curs, se cedia a cada alumne els llibres que tenia assignats, qui els utilitzava i en tenia cura i, en acabar el curs, els retornava a l’escola perquè fossin reutilitzats per un altre alumne el curs següent. Gràcies a aquest ús comunitari, s’aconseguia:

  • Disminuir el cost econòmic que suposa la compra de llibres a les famílies si es fes de forma individualitzada i particular.
  • Fomentar el respecte envers el material comunitari.
  • Reutilitzar els llibres, allargant-ne la seva utilitat
  • Reduir els residus generats.

   

Així mateix, els alumnes d’infantil compartien els recursos i material manipulable que utilitzaven a les aules per facilitar el seu aprenentatge de forma lúdica i divertida.

      

La comissió mixta de socialització, formada per l’equip directiu i quatre membres de l’AFA, s’encarregaven de gestionar el projecte. Decidien també la quota que calia que les famílies aportessin per poder realitzar la compra de materials nous i el manteniment dels que es disposaven.

Al llarg del curs, els professors vetllaven perquè els alumnes respectessin i cuidessin tot el material. Les famílies també adquirien el compromís de treballar a casa en la mateixa línia i assegurar així que els llibres es podrien reutilitzar el curs vinent.

L’última setmana de curs, els alumnes i mestres feien una recopilació dels llibres usats i revisaven el seu estat. Obtenien un inventari que després s’usava per valorar la necessitat d’adquirir nous exemplars.  Si malgrat la feina educativa realitzada a classe i a casa, un llibre es trobava malmès fruit a un mal ús de l’alumne, es contactava amb la seva família perquè aportésl’import de la seva reposició.

Al mes de juliol famílies voluntàries s’encarregaven de folrar els nous llibres de text que s’haguessin adquirit i d’organitzar tots els llibres per tal de poder-los lliurar al setembre a cadascun dels alumnes.

El projecte es va iniciar el curs 2012/2013 i des del curs 2017/2018 les famílies pagaven el cost de la socialització (cada any es modifica segons les necessitats) i de ser membres de l’AFA (25 euros) conjuntament en una única quota. Com passa en l’actualitat, la quota de l’AFA  entre altres coses, habilitava a poder inscriure els alumnes a les activitats extraescolars organitzades per l’AFA i a obtenir els corresponents descomptes.

La quota de socialització incloïa, pels cursos on ja s’havia implementat, la llicència d’Innovamat de matemàtiques.

El curs 2022/2023 el projecte ja no s’ha desenvolupat fruit a que a l’escola no s’utilitzen llibres de text individuals, si no que és l’equip docent qui elabora els materials necessaris per treballar les diferents matèries (i durant aquest curs també les matemàtiques de sisè).  A més,  l’escola és qui gestiona directament el pagament de la llicència d’innovamat.

Podeu consultar les quotes i altres informacions del curs vigent en el següent enllaç.